Lokvanj zaplava nad vodo in ustvari poseben introvertiran svet. Cvet nam nudi jasno definiran naraven odprt prostor. To je postalo izhodišče naše naloge: objekt Kolezija se dvigne nad mestom in ustvari doživljajski ločen prostor. V ta prostor vpeljemo športen program in postane nosilec dogodkov in aktivnosti v naravnem okolju. Športne dejavnosti in igranje otrok postanejo spremljajoča vsebina prerojenega naravnega ambienta.

 

 

 

Zaradi svoje geometrije, simetričnosti in estetske vrednosti so cvetovi od nekdaj bili inspiracija za arhitekturo: koncept, ki izhaja iz takšne oblike, je enostaven in obvladljiv. Vse kar se nahaja na vrhu cveta je odprto in dosegljivo s pogledom, kar je pod njim pa zaradi enostavne simetrične geometrije je takoj in enostavno dosegljivo.

 • dia01
 • dia02
 • dia03

URBANISTIČNA ZASNOVA OBMOČJA

DVIG OLIMPIJSKEGA BAZENA NA STREHO OBJEKTA

Osnovna ideja predlaganega objekta je vzpostavitev novih zunanjih športnih površin z dvigom olimpijskega bazena na streho objekta. S tem je pridobljenih preko 2000m2 zelenih površin, garderobe in sanitarije kompleksa so lahko ‘spravljene’ v prostor z nižjim stropom pod bazenom, dvignjena ploščad pa je kljub visokim drevesom v okolici osončena čez večji del dneva.

Pridobljene površine na strehi objekta:

Zelenica (zelena streha): 2.185m2

Tlakovane površine: 930m2

Olimpijski bazen: 1.050m2

Otroška igrišča: 395m2

 

UMIKANJE OBJEKTA DREVESOM IN ZELENICI

Da bi ohranili čim večje število obstoječih dreves, se objekt steguje tja, kjer ostaja prostor - v nekdanje žepe pozidanih površin (parkirišč in igrišč). Zaradi novogradnje pade zgolj približno 5 dreves (še nadaljnih pet pa je kritičnih zaradi podzidave garaže). Tako nastane tudi značilna mehurčkasta oblika objekta, ki vzpostavlja intenziven stik med zunanjo naravo in programom v notranjosti.

 

VZPOSTAVITEV NOVEGA URBANEGA KONTEKSTA

Ker je bazen na strehi objekta, težav s kontrolo pristopa ni. Ograjeni ostanejo samo še posamezni deli parka, ki zagotavljajo intimo notranjim prostorom. Večji del parka pa se odpre in ga kopališče kot novo javno površino ponudi mestu. Predlagamo tudi podaljšanje Langusove ulice s potko skozi park in novim mostom preko Gradaščice. Za vzpostavitev novega javnega prostora se restavracija ne orientira na glavni vhod v objekt (kot je bilo zaželeno), ampak proti parku in proti križišču z zelo frekventno Langusovo ulico. Glavni vhod v športni objekt je iz druge strani, iz obstoječega objekta, ki se ohrani v svojih tlorisnih gabaritih.

 • img01
 • img02
 • img03
 • img04
 • img05
 • img06
 • img07
 • img08
 • img09
 • img10
 • img11
 • int01
 • int02
 • int03
 • int04
 • int05
 • int06
 • int07
 • int08

ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTOV

ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA IN OBLIKOVANJE STAVBNE MASE

Stavbno maso v prvi vrsti oblikuje umikanje obstoječim drevesom in zelenim površinam, ki nekako v skladu z vodnim programom ustvari mehurčkast obod stavbe. Streha objekta je zaključena konzolno (približno 3m) s poševninami, ki ustvarijo organski videz objekta.

Novo kopališče sestoji iz treh enot:

 1. Obstoječ objekt (vhodna avla)

 2. Olimpijski bazen in sanitarni prostori pod njim

 3. Mehurčkast obod objekta s pokritim športnim programom

Kopališče je izrazito osno simetrično organizirano, s čemer sledi tlorisni zasnovi obstoječega objekta. Slednji dobi vlogo nove dvovišinske vhodne avle. Obiskovalec nadaljuje pot skozi dolg doživljajski hodnik, ki ga z vrha preko steklenega dna olimpijskega bazena osvetljuje zunanja svetloba, filtrirana z modrino bazenske vode. Levo in desno ob hodniku so sanitarije in garderobe, skozi njih obiskovalec dostopa do športnih programov.

Olimpijski bazen je dvignjen na zeleno streho objekta, ki postane terasa za sončenje, igranje in rekreacijo. Obogatena je še s pokritim prostorom z leseno konstrukcijo pod katero je predviden odprt coctail bar.

PROGRAM

Olimpijski bazen

Olimpijski bazen je postavljen na ploščad na strehi objekta. Je standardnih dimenzij, 21x50m, globine 1,75m. Ob bazenu je ogromna ploščad za sončenje in igro, delno ozelenjena, delno tlakovana. Meandriranje oboda stavbe ustvarja manjše zaključene zalive, ki se lahko uporabijo za dodatne programe, recimo odbojko na mivki, ali pa preprosto ustvari nekoliko intimnejše predele zelene ploščadi med krošnjami dreves. Na največjem izmed teh zalivov (nad restavracijo) je predvideno otroško igrišče.

Pokrit plavalni bazen

Pokrit bazen je postavljen v os olimpijskega bazena, na nivoju pritličja. Je polovinih dimenzij, 21x50m, globine 1,75m. V okviru obbazenske ploščadi so predvideni dodatni manjši bazeni (masažni, z mrzlo vodo, jacuzzi).

Fitnes, savne, center športne medicine

Programi fitnesa, savn in centra športne medicine so umeščeni v manjše 'mehurčke' na južni in severni strani oboda objekta. Dostop do teh programov je preko garderob in sanitarij, fitnes ima tudi možnost neposrednega dostopa iz vhodne avle, center športne medicine pa iz vhodne avle in tudi neposredno iz zunanjosti mimo lastne recepcije. Možen je tudi prehod med različnimi programi, v zaporedju: fitnes - bazen - savne - športna medicina.

Garderobe in sanitarije

Vse garderobe in sanitarije programov v pritličju so organizirane v dveh blokih pod olimpijskim bazenom. Dostop do njih je iz doživljajskega hodnika v glavni osi stavbe. Urejene so tako, da je možna ločitev mokrih in suhih poti.

Uprava

Uprava je umeščena v medetažo objekta, nad centrom športne medicine. Medetaža je predvidena samo v temu delu objekta.

ZASNOVA ODPRTIH PROSTOROV

Celotna zasnova objekta je sledila želji po čim večjem ohranjanju obstoječih dreves in zelenic. Obod objekta zato meandrira med debli obstoječih dreves, olimpijski bazen in obbazenska ploščad pa sta postavljena na streho objekta. S tem je ustvarjen nov naraven ambient, osončena zelenica z bazenom med krošnjami dreves.

Ker je bazen na strehi objekta, težav s kontrolo pristopa ni. Ograjeni ostanejo samo še posamezni deli parka med meandri oboda objekta, ki zagotavljajo intimo notranjim prostorom. Večji del parka pa se odpre in ga kopališče kot novo javno površino ponudi mestu. Skozi park vodi potka, ki povezuje Langusovo ulico z novim mostom preko Gradaščice.

Površina pred vhodom (pred obstoječim objektom) se lahko v celoti ohrani, z izjemo novega športnega igrišča, ki se doda ob Gradaščici.

Ohranijo se lahko tudi vsi obstoječi kamniti zidci ob robu parka, vendar z nekaj prehodi se uredijo tako, da ne preprečujejo dostopa do parka.

DOSTOPI IN PROMETNA UREDITEV

V objekt vstopamo iz ceste Hajdrihove ulice, vhod je zaznamovan z obstoječim drevoredom. Vhod v garažo predstavlja pokrita rampa v ohranjenem tlorisu obstoječega objekta kopališča. Ob Gunduličevi ulici je tudi servisna ploščad z vhodi za zaposlene. Čez parcelo je predvidena sprehajalna pot z novim mostom preko Gradaščice, ki bi povezovala peš promet iz Langusove ulice na Zbašnikovo ulico. Ob križišču Gunduličeve s frekventno Langusovo je predvidena restavracija, orientirana v park.

V dveh kleteh objekta je skupno 198 parkirišč za obiskovalce in zaposlene.

KONSTRUKCIJSKE REŠITVE POSAMEZNIH OBJEKTOV

Konstrukcija objekta sestoji iz močnega betonskega jedra, ki nosi olimpijski bazen, in lahke jeklene konstrukcije oboda, ki nosi obbazensko ploščad na strehi in ustvarja mehurčkasto obliko. Protipotresno varnost zagotavljajo posamične AB stene, postavljene v konstrukcijskih oseh. Betonske plošče so debeline 25cm, celotna talna konstrukcija velikega bazena je visoka 1m (AB plošča + dodatni jekleni nosilci), talna konstrukcija malega bazena je 50cm (samo AB plošča), talna konstrukcija obbazenske ploščadi na strehi objekta pa 90cm. Statični izračun je pokazal, da bi za zagotavljanje nosilnosti bazenov in potresne varnosti zadoščali posamezni stebri dimenzij 30x250cm, 30x180cm, 30x100cm, ob malem bazenu pa spremenljive debeline.

Objekt je temeljen s temeljno ploščo debeline 40cm z ojačitvami v konstrukcijskih oseh (do 80cm). V kletnih etažah so proti terenu predvidene AB stene za prevzem horizontalnih sil. Glede na nosilnost tal se lahko uporabi tudi dodatne temeljne pilote.

KONCEPT OSKRBE Z ENERGIJO

Kot navedeno v natečajni nalogi, bi bila zaradi količine in višine podtalne vode, za ogrevanje objekta smiselna kombinacija toplotnih črpalk voda-voda. Na poševni strehi obbazenske ploščadi olimpijskega bazena bi bilo smiselno namestiti sočne kolektorje, predvsem za ogrevanje bazenske vode. Da bi s toplotnimi črpalkami dosegli čim višje grelno število, bi moral biti režim ogrevanja nizko temperaturni. Večino objekta bi zato ogrevali s talnim ogrevanjem. Kot dopolnitev talnemu ogrevanju in za ogrevanje steklenih površin, pa bi služil štiri cevni sistem ventilatorskih konvektorjev.

Isti sistem ventilatorskih konvektorjev in toplotnih črpalk, bi v kombinaciji s stropnim/stenskim hlajenjem uporabili za pohlajevanje objekta.

Za prezračevanje objekta bi uporabili klimate z visoko stopnjo rekuperacije toplote odpadnega zraka. Za dogrevanje in pohlajevanje zraka, za prezračevanje in zračno tehniko v notranjem bazenu (razvlaževanje bazenskega zraka, dogrevanje zraka, ...) se uporabi toplotne črpalke, tako da je grelno/hladilno število največje. Celoten objekt bi bil tako prisilno prezračevan, z urejeno rekuperacijo toplote/hladu odpadnega zraka. Odpadni topli sanitarni vodi in odpadni bazenski vodi bi pred izpustom v kanalizacijo s toplotnimi črpalkami ali prenosniki toplote odvzeli odvečno toploto.

Za pripravo bazenske vode se uporabi sodobna tehnika membranskega filtriranja vode s čim nižjo uporabo sveže vode. Na ta način je zagotovljena nizka poraba primarne energije in sveže vode za pripravo bazenske vode.

Celotni sistem bi imel sodobno centralno regulacijo s centralnim nadzornim sistemom. Na ta način bi zagotovili delovanje vseh naprav kot celote ter tako optimirali stroške obratovanja.

Opisani sistem bi ob dobri toplotni izolaciji, dobrem tesnenju in učinkovitem senčenju objekta lahko zagotovil visoko bivalno ugodje z visoko stopnjo izkoriščanja alternativnih in obnovljivih virov energije.

FAZNOST GRADNJE

Gradnja objekta je predvidena v eni fazi. V primeru ohranitve stanovanjskega objekta se telovadnica dogradi pozneje ali na drugem mestu. Sicer se obstoječi objekt popolnoma poruši, na njegovem mestu pa v istih tlorisnih gabaritih zgradi nov.

 • pr01
 • pr02
 • pr03
 • sit00
 • tl00

Podatki o projektu:

Projekt št.: 090710
Naročnik: Mestna občina Ljubljan, Slovenia
Lokacija: Ljubljana, Slovenia
Datum: Julij 2009
Projektna ekipa: Ivo Buda, Tomaz Kristof, Manfredo Bianchi
Program: bazeni, sauna, fitness, masažni center
Etažnost: Klet + Pritličje + bazen na strehi

Povezave:

http://ec2.it/ivobuda/projects/112971-wellness-centre-Kolezija

http://europaconcorsi.com/projects/112971-wellness-centre-Kolezija

http://www.archilovers.com/p23198/Kolezija